Warunki zakupu, Ochrona danych osobowych

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu InternetowegoOrnatis przez SAM s.r.o. z siedzibą ul. Svobody 1538, 50 901 Nova Paka.
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://ornatis.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. pocztę elektroniczną na adres: info@ornatis.pl
  2. telefonicznie pod numerem +420737229185

   II. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

   Klient – osoba fizyczna, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

   Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

   Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

   Regulamin – niniejszy dokument;

   Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

   Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;

   Sprzedawca – SAM s.r.o. z siedzibą w Nova Paka w Czechcach , ul. Svobody 1538, 50-901 Nova Paka Czechy, wpisana do rejestru handlowego pod numerem KRS: HK, C 15371.NIP: CZ25929917 REGON: 25929917

   Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

   Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

   Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
1. Komputer z dostępem do internetu,
2. Dostęp do poczty elektronicznej,
3. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
4. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript,

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, 
  2. w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
  1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
  2. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym, 
  3. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
  4. świadczeniu usługi Newsletter,
  5. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą,
  6. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.
 2. wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 3.  Umowa:
  1. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
  2. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta;
  3. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
  4. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,
  5. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,
  6. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
  7. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
  8. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  9. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
  10. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
  11. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.
  12. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.
  13. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
  14. Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.
  15. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
  16. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
  17. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 7:30 do 16:00.
 6. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
  1. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu,
  2. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),
  3. złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu; id produktu, nazwę Towaru, jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
  4. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu; id produktu nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności
 7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 8. Sklep internetowy prowadzi tylko i wyłącznie sprzedaż detaliczną i  nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienie składane przez jednego Klienta na produkty w liczbie większej niż trzy sztuki może zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach zaproponowanych przez Sklep internetowy. 
 9. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 10. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. opisu przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  4. wybranej metody i terminu płatności,
  5. wybranego sposobu dostawy,
  6. czasu dostawy,
  7. danych kontaktowych Klienta
 11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 14. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji zamówienia (zmiana statusu zamówienia z nieobsłużone na realizowane), które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 11 powyżej.
 15. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:
  1. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy id produktu, nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu;
 16. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. opisu przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  4. wybranej metody i terminu płatności,
  5. wybranego sposobu dostawy,
  6. czasu dostawy,
  7. danych kontaktowych Klienta
  8. regulaminu
  9. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.
 17. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
 18. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenie zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar imiennej faktury.
 19. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
Kurier PPL
Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.
Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub otwarcia, bądź zawartość przesyłki jest uszkodzona nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny wszystkich produktów w Sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. Płatność przy odbiorze przesyłki
  2. Płatność elektroniczna

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
          1.umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
          2.umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie                       można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
          3.umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone                 z innymi rzeczami;

4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres do Sprzedawcy.

5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny.
8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient przesyła reklamację pisemnie na adres e-mail info@ornatis.pl
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem ma możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mi. korzystając z polubownego sądu konsumenckiego, rzecznika konsumentów lub innych organizacji publicznych.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie regulamin Sklepu zawierającej treść oraz termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach treści na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

Ochrona danych osobowych

Administrowanie i przetwarzanie danych osobowych

Niniejsze opisane poniżej zasady ochrony danych osobowych (wraz z naszymi warunkami umownymi) określają warunki, na jakich spółka SAM s.r.o. wykorzystuje i chroni wszelkie dane osobowe oraz inne informacje z tym związane, które jej Państwo przekażą, korzystając z jej strony internetowej. Spółka SAM s.r.o. ma obowiązek chronić Państwa prywatność, w tym dane osobowe, i zobowiązuje się należycie dotrzymywać tego obowiązku. Jakiekolwiek wymogi dotyczące przekazania przez Państwa swoich danych osobowych stawiamy w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej, a także przy innych ewentualnych okazjach, zawsze tylko zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, w tym naszymi przepisami wewnętrznymi, które je uzupełniają. Stale analizujemy aktualny stan przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych i zgodnie z tym na bieżąco aktualizujemy także ochronę danych osobowych w naszej spółce. Te zmiany i uzupełnienia zasad ochrony danych osobowych aktualizujemy również na naszej stronie internetowej, czego przejawem będą także zmiany i aktualizacja niniejszych zasad ochrony danych osobowych. Dlatego prosimy Państwa, aby regularnie sprawdzali Państwo nasze zasady ochrony danych osobowych. Wszystkie zmiany naszych zasad ochrony danych osobowych zamierzamy przeprowadzać właśnie w celu ochrony Państwa danych osobowych i zwiększenia Państwa komfortu w kontakcie z nami.

Do celów komunikacji ze swoimi klientami, partnerami handlowymi, ewentualnie gośćmi naszej strony internetowej gromadzimy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji naszych obowiązków umownych lub na potrzeby naszej jak najlepszej wzajemnej komunikacji i w celu poprawy naszych usług lub kontaktu z osobami zainteresowanymi naszymi produktami i usługami.

Do wymienionych wyżej celów uzyskujemy z reguły Państwa adresowe (kontaktowe) dane osobowe, takie jak Państwa imię, nazwisko, adres zamieszkania (ewentualnie tylko kod pocztowy), adres e-mail, numer telefonu i tym podobne. Te dane osobowe uzyskujemy zawsze tylko wtedy, gdy jest to naszym ustawowym prawem, pozostałe dane osobowe, jak na przykład Państwa zainteresowania i preferencje lub informacje o odwiedzinach naszej strony internetowej, gromadzimy tylko za Państwa jednoznaczną zgodą. Tę zgodę mogą Państwo kiedykolwiek odwołać.

Dane osobowe, które uzyskaliśmy, gromadzimy dlatego, aby należycie wypełniać swoje obowiązki umowne, aby lepiej rozumieć Państwa preferencje i następnie i móc zaoferować Państwu lepsze usługi i produkty. Informacje uzyskane z Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej wykorzystujemy w celu poprawy i rozwoju naszej strony. W tym celu co jakiś czas będziemy uprzedzać Państwa o zmianach na naszej stronie internetowej, produktach lub usługach.

Jeśli wyrażą Państwo na to swoją zgodę, będziemy Państwu wysyłać także informacje o naszych akcjach promocyjnych, dotyczących nowych produktów, specjalnych ofert, do celów badania rynku i tym podobne.

W ramach procedur dozwolonych w przepisach prawnych prowadzimy analizy danych, dotyczących odwiedzin naszej strony internetowej, aby poznać trendy zakupowe, preferencje klientów, liczbę odwiedzin naszej strony internetowej i tym podobne. Jednocześnie informacje te służą nam do zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Informacje o Państwa danych osobowych lub Państwa aktywności na naszej stronie internetowej przekazujemy innych osobom tylko w przypadku, gdy nakładają na nas taki obowiązek lub nam to umożliwiają przepisy prawne.

Jeśli zarejestrują się Państwo na naszej stronie internetowej, staną się Państwo uczestnikami naszego programu lojalnościowego dla klientów i mogą nabyć prawo do udzielania bonusów i zniżek, jakie wynikają z naszego programu lojalnościowego. Mogą Państwo również sami zadeklarować chęć odbioru informacji e-mailowych o naszych nowościach. Samodzielnie mogą Państwo zadeklarować również chęć odbierania naszego Newslettera.  

Zabezpieczenie danych osobowych

Ochrona prywatności i ochrona Państwa danych osobowych jest dla spółki  SAM s.r.o. bardzo ważna. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, czeskich ustaw i innych przepisów, regulujących ochronę danych osobowych, a wszystkie Państwa informacje uważamy za poufne. Mamy wprowadzone skuteczne systemy ochrony danych osobowych i dbamy o to, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, utracie lub uszkodzeniu danych osobowych, przetwarzanych lub zgromadzonych za naszym pośrednictwem, wraz z naszą stroną internetową.

Cookies

Plik cookie to mały plik tekstowy, który po odwiedzeniu naszej strony internetowej, pyta o możliwość zapisania w Państwa komputerze osobistym, smartfonie, tablecie lub innych urządzeniach, jakich używają Państwo do dostępu do Internetu. Ten plik mogą Państwo kiedykolwiek usunąć, ewentualnie całkowicie zabronić używania cookies w swojej przeglądarce. Pliki cookie są wykorzystywane do rejestrowania ruchu w internecie i obejmują identyfikację stron, jakie Państwo odwiedzali i jakie produkty oglądali, czas spędzony na przeglądaniu oraz do zapamiętywania Państwa preferencji. Pomaga nam to analizować dane o korzystaniu z Internetu, abyśmy mogli udoskonalić środowisko użytkownika naszej strony internetowej. Ogólnie pliki cookie pomagają nam zaoferować Państwu lepszą stronę internetową, co umożliwia nam także analizowanie, które strony uważają Państwo za użyteczne.

Plik cookie nie zawiera jednak w żadnym wypadku Państwa danych osobowych. Więcej informacji o cookies mogą Państwo znaleźć na przykład na stronie internetowej www.wikipedia.org.

 

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych stron trzecich. Na przykład do stron internetowych producentów różnych urządzeń i tym podobnie. Nad obcymi stronami internetowymi nie mamy jednak żadnej kontroli, tym samym nie podlegają one naszym zasadom ochrony danych osobowych. Do Państwa danych osobowych będą się odnosić ich własne zasady ochrony prywatności, które mogą się różnić od naszych zasad. Ze względu na to, że odsyłamy do stron internetowych naszych solidnych partnerów handlowych, jesteśmy przekonani, że także u nich ochrona danych osobowych jest wystarczająca. Jednak jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, muszą się Państwo kierować informacjami na ich stronach internetowych.

Państwa kontrola nad danymi osobowymi

Przetwarzanie swoich danych osobowych mogą Państwo ograniczyć w następujący sposób:

a) kiedykolwiek zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie jakiegokolwiek formularza na stronie internetowej, należy zwrócić uwagę na pole, gdzie można kliknąć, że nie życzą Państwo sobie, aby przekazane przez Państwa informacje były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego,

b) jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji marketingowych, mogą Państwo kiedykolwiek odwołać swoją zgodę, klikając na link, aby odrzucić wszystkie wysyłane do Państwa e-maile i nie uczestniczyć dalej w tej komunikacji e-mailowej, albo mogą nas Państwo poinformować o swojej rezygnacji e-mailem na adres: info@ornatis.pl, ewentualnie na adres pocztowy: SAM s.r.o., Šlejharova 36, 509 01 Nová Paka.

c) Państwa danych osobowych nie będziemy sprzedawać, dystrybuować ani przekazywać stronom trzecim, jeśli nie będziemy mieć na to Państwa jednoznacznej zgody albo jeśli nie będziemy do tego uprawnieni z ustawy. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 roku mogą Państwo zażądać szczegółów dotyczących informacji osobowych, które przechowujemy,

d) na warunkach określonych w przepisach prawnych na Państwa wniosek udzielimy Państwu dodatkowych informacji dotyczących Państwa danych osobowych lub na warunkach określonych w przepisach prawnych na Państwa wniosek przeniesiemy Państwa dane osobowe do wskazanej przez Państwa osoby.

Jeśli przypuszczają Państwo, że jakiekolwiek dane osobowe, które administrujemy lub przetwarzamy, są nieprawidłowe, prosimy napisać do nas o tym na któryś z wyżej podanych adresów, gdzie mogą Państwo także otrzymać odpowiedzi na swoje pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.